Fundamenty systemu


System MASTA jest projektem logistycznym o charakterze użytkowym, w którym pierwszoplanową rolę grają zagadnienia racjonalnej obsługi magazynu, czyli obiektu o zmiennej dynamice zachodzących zjawisk i konieczności stałego dostosowywania się do tej zmienności.

System MASTA został zaprojektowany i wykonany dla zachowania bezpieczeństwa Państwa danych magazynowych. Wykorzystywany System GS1 gwarantuje niepowtarzalność danych wczytywanych do systemu za pomocą skanera. Dla takich właśnie zastosowań jest teraz stawiany do Państwa dyspozycji.

System MASTA jest dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają prawo mieć problemy tak samo wielkie, jak przedsiębiorstwa duże.

Głównym zadaniem systemu MASTA jest monitorowanie przemieszczeń palet zawierających pośrednie opakowania zbiorcze lub jednostkowe oznakowane wg standardów GS1 oraz indywidualnych opakowań zbiorczych i jednostkowych, zawierających określony materiał a przemieszczanych „luzem”.

Adres lokalizacyjny

Jest to każde miejsce w przestrzeni magazynowej, które ma ograniczony zakres, możliwy do systemowego zidentyfikowania.

Adresowe lokalizacje magazynowe

Jednoznacznie identyfikowalne miejsca w przestrzeni magazynowej

Pozycja magazynowa

Jest to każda fizyczna postać opakowania zawierająca materiał, możliwa do systemowego zidentyfikowania.

Typowa pozycja magazynowa oznakowana etykietami GS1

Jednoznacznie identyfikowalne przedmioty logistyczne (pozycje magazynowe)

Hierarchia opakowaniowa

Są to relacje pozycji magazynowych powiązanych ze sobą strukturalnie z określeniem liczby sztuk pozycji podrzędnych w pozycji nadrzędnej.

Hierarchiczne zależności pozycji podrzędnych i nadrzędnych

Hierarchia opakowaniowa (relacje liczbowe jednostek podrzędnych w jednostkach nadrzędnych)

Na w/w pojęciach zbudowana jest cała filozofia systemu MASTA, którego zadaniem jest wspomaganie pracy kierownika magazynu i podległych mu pracowników magazynowych.

Rola kierownika magazynu

Kierownik magazynu koordynuje i nadzoruje działania magazynierów, którzy wyposażeni w urządzenia komputerowe – mobilne terminale skanujące – rejestrują każdą zmianę położenia danej pozycji magazynowej. Każde zadziałanie magazyniera będące skutkiem zeskanowania kodu kreskowego z etykiety umieszczonej na danej pozycji magazynowej oraz lokalizacji adresowej z etykiety miejsca magazynowego, jest automatycznie zarejestrowane w systemie i możliwe do monitorowania przez kierownika. Kierownik magazynu przygotowuje w systemie MASTA zadania dla magazynierów. Zadania te po ich zaktywowaniu pojawiają się na wszystkich aktywnych terminalach mobilnych. Kierownik ma stały wgląd w automatycznie zmieniane stany magazynowe na wszystkich lokalizacjach magazynowych.

Terminal mobilny - podstawowe narzędzie magazyniera

Składowane pozycje magazynowe

W poszczególnych lokalizacjach adresowych składowane są rozmaite pozycje magazynowe. Dopóki są one pozbawione etykiet z kodami kreskowymi, dopóty system MASTA nie ma możliwości być w pełni wykorzystanym.

Największą, w praktyce występującą pozycją magazynową jest paleta zawierająca pozycje podrzędne. Jest to na ogół paletowa jednostka logistyczna. Paletowa jednostka logistyczna jest przez system MASTA identyfikowana poprzez globalny numer SSCC .

Z numerem tym powiązane są globalne numery GTIN pozycji magazynowych umieszczonych na tym samym nośniku paletowym w określonej liczbie sztuk. W przypadku jednostki logistycznej jednorodnej (homogenicznej ), wszystkie informacje o zawartości nośnika zapisane są na etykiecie logistycznej umieszczonej na palecie oraz są zarejestrowane w systemie MASTA. W przypadku jednostki logistycznej niejednorodnej (heterogonicznej ), informacje te są zarejestrowane w systemie MASTA, etykieta logistyczna zawiera wówczas tylko numer SSCC .