Opakowanie jednostkowe


Na poniższych ilustracjach przedstawiony jest schemat opisu danych wymaganych przez system MASTA dla zdefiniowania opakowania jednostkowego przykładowego produktu (artykułu)

Krok 1 – ogólne określenie artykułu. Na tym etapie podaje się uogólniony indeks (symbol) artykułu, jego ogólną nazwę i ewentualnie uogólniony opis artykułu. Nic jeszcze nie wiadomo o fizycznych postaciach opakowaniowych, w których występuje definiowany produkt (artykuł).

Krok 2 – szczegółowe opisanie parametrów fizycznych definiowanej postaci opakowaniowej – w tym przypadku opakowania jednostkowego. Na tym etapie już wiadomo, jakie są wymiary gabarytowe opakowania i w jaki sposób opakowania te są ułożone na nośniku paletowym.

Pomocna jest tutaj siatka wymiarowa typowego nośnika paletowego EURO o wymiarach 800 mm / 1200 mm. Korzystanie z tej siatki nie jest obligatoryjne, wszystkie wymiary i parametry można też pobrać z praktycznej obserwacji rozmieszczenia tego artykułu na palecie.

Krok 3 – określenie danych identyfikacyjnych definiowanej postaci opakowaniowej, w tym wypadku, w dalszym ciągu, opakowania jednostkowego. Należy danej postaci opakowaniowej przydzielić numer GTIN i określić opisowe (słownikowe) parametry definiujące artykuł występujący w opakowaniu jednostkowym.

System podpowiada konstrukcję indeksu definiowanego wystąpienia oraz jego nazwę. Pola te są jednak edytowalne, więc można te zapisy poprawić według własnego uznania.

Uwaga: istnieje możliwość wyłączenia podpowiadania konstrukcji indeksu i nazwy wystąpienia.

Krok 4 – w tym momencie należy określić, czy definiowana pozycja opakowaniowa będzie aktywna, czy system ma analizować partię produkcyjną i czy ma analizować datę ważności produktu do spożycia.

Jeżeli definiowany produkt wymaga okresu kwarantanny poprodukcyjnej, należy określić czas jej trwania w dniach. Podczas trwania kwarantanny produkt nie jest możliwy do wydania. Użytkownik ma do dyspozycji dwa okresy kwarantanny.

Na tym etapie określa się ponadto czas ważności produktu w dniach. Na podstawie tego parametru oraz późniejszej wartości daty produkcji, możliwe będzie określenie kalendarzowej daty ważności definiowanego produktu.

W systemie MASTA przewidziano ponadto czas, po którym produkt powinien opuścić magazyn.

Ponieważ dla różnych produktów występują różne rodzaje data ważności, w tym kroku należy zdefiniować, który z typów daty ma być aktywny:

  • najlepsze do,
  • zużyć przed.

Krok 5 – w ostatnim etapie definiowania postaci opakowaniowej określa się dane fizyczne o definiowanej pozycji oraz standardowe liczby sztuk, jakie powinny znaleźć się na przyjętym nośniku paletowym. Podawane są też sumaryczne liczby sztuk artykułów występujących w opakowaniach jednostkowych niezależnie od poziomu w aktualnej hierarchii opakowaniowej.

Krok 6 – to ostatni „rzut oka” na zdefiniowaną pozycję opakowaniową przed wprowadzeniem tych danych do kartoteki produktowej (towarowej) w systemie MASTA.