Słownik


Kierownik magazynu osoba kierująca pracą całego magazynu, odpowiedzialne za prawidłowe rozmieszczenie
składowanego zapasu, planująca pracę magazynierów. W systemie MASTA kierownik
magazynu monitoruje i raportuje działalność magazynierów.
Magazynier osoba odpowiedzialna za ilościowy stan magazynowy, za realizację przyjęć
i wydań do/z magazynu. W systemie MASTA magazynier realizuje polecenia
menedżera magazynu otrzymywane z systemu informatycznego poprzez przenośny
terminal radiowy. Magazynier wykonuje czynności zaplanowane przez menedżera
magazynu.
Jednostka logistyczna zwarta forma opakowaniowa zawierająca materiał, posiadająca swój identyfikator
i oznakowana etykietą, opakowana w sposób umożliwiający jej transportowanie
oraz pobieranie z niej zawartych w niej jednostek podrzędnych.
ADC (Automatic Data Capture) techniki służące automatycznemu przechwytywaniu danych ze świata rzeczywistego
do świata komputerowego. Dane te mogą być zakodowane w różnych mediach
identyfikacyjnych. Najpopularniejszym medium jest obecnie kod kreskowy.
Materiał surowiec co najmniej raz przetworzony przeznaczony do dalszego przerobu.
Jest to definicja używana w systemie MASTA, jako podstawowa, zamiennie używana z pojęciami: pozycja materiałowa lub pozycja magazynowa.
Magazyn jednostka funkcjonalno organizacyjna, posiadająca odrębną przestrzeń,
wyposażona w sprzęt i urządzenia techniczne, urządzenia ewidencyjne oraz
wyszkolony personel dla obsługi tych urządzeń (PN-84/N-01800). Fizyczne
miejsce, w którym składowane są opakowania z materiałami, posiadające w
systemie MASTA unikalny numer je identyfikujący.
SSCC (Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki logistycznej nadawany przez twórcę jednostki logistycznej
(na ogół palety). SSCC jest 18-cyfrowym unikalnym w skali świata numerem
rejestracyjnym każdej jednostki logistycznej (paleta, „big-bag”, worek,
kosz itp.). Jeżeli do magazynu dociera jednostka logistyczna wyposażona
w etykietę z numerem SSCC, to numer ten jest przejmowany przez system informatyczny
WMS. Jeżeli jednostka logistyczna nie posiada identyfikatora SSCC, to powinien
on zostać nadany dla każdej jednostki logistycznej na wejściu do firmy
(w obszarze przyjęć w magazynie).
WMS (Warehouse Management System) system informatyczny wykorzystywany do wspomagania zarządzania magazynem
w kompleksowym ujęciu.
GS1 zestaw międzynarodowych standardów umożliwiających efektywne zarządzanie
globalnymi łańcuchami dostaw, obejmującymi różne branże, poprzez unikalną
identyfikację produktów, jednostek wysyłkowych, zasobów, lokalizacji i
usług.
GTIN (Global Trade Item Number) Globalny Numer Jednostki Handlowej dowolnego opakowania zawierającego
standardową ilość materiału. Do pola GTIN wprowadzany jest uzyskany od
dostawcy 14-cyfrowy numer dostarczanych form opakowaniowych. Jeżeli dany
kontrahent uzyska w GS1 Polska prawo do używania prefiksu globalnego
przed swoim numerem GTIN, powinien tę informację przekazać do swoich kontrahentów,
gdzie powinno nastąpić wprowadzenie tego numeru (GTIN) do rekordu sygnowanego
dotychczas stosowanym indeksem wewnętrznym. Jeżeli dany kontrahent nie
stosuje numerów GTIN, w systemie informatycznym firmy używany jest unikalny
indeks wewnętrzny materiału opracowany w firmie. 14-cyfrowy numer wewnętrzny
powinien być wówczas przygotowany zgodnie z zasadami Systemu GS1, czyli
posiadać prefiks „0200”.
Nośnik pojemnik zawierający przemieszczane pozycje magazynowe, na ogół jest nim
paleta, ale może to też być: beczka, worek, wieszak itp.
MSP małe i średnie przedsiębiorstwa.
Etykieta logistyczna (logistic label) papierowy nośnik danych umieszczany na jednostce logistycznej; zawiera
informacje wyrażone w kodach kreskowych zgodne ze standardami ogólnoświatowej
organizacji GS1.
Pozycja handlowa standardowo uformowana pozycja zawierająca towar, który może być przedmiotem
zamówienia i zakupu, ma określoną postać, identyfikator (np. kod EAN-13)
i cenę.
Według danych GS1 Polska z r. 2014
Można sprawdzić w: Majewski J. „Informatyka w magazynie, rozwiązania,
standardy, unifikacja procesów magazynowych”, Biblioteka logistyka, ILiM, 2006.
Nie do nabycia, należy szukać w bibliotekach
Łańcuch dostaw integracja wszystkich działań w biznesie (rozwój, produkcja, sprzedaż,
serwis, zakupy, dystrybucja, zarządzanie zasobami, działania wspierające)
niezbędnych do zaspokojenia popytu na produkty lub usługi, poczynając od
inicjującej eksploatacji surowców lub danych, a kończąc na ostatecznych
dostawach do finalnego użytkownika.
Zobacz w: Majewski J. „Informatyka dla logistyki”, system otwarty – str.10. Biblioteka logistyka, ILiM, 2002.
Nie do nabycia, należy szukać w bibliotekach
Identyfikator wyróżnik pamiętanych danych, numer referencyjny do pełnej informacji pamiętanej
w rekordzie określonej bazy danych; w aspekcie systemów automatycznej identyfikacji
często kojarzony jest z oznaczeniem kodowym i określonym kodem kreskowym.
Bezpieczne kody kreskowe kody kreskowe zarezerwowane dla standardów GS1. Są bezpieczne, ponieważ
zawierają dane zunifikowane, niedublujące się i standardowe.
Traceability zdolność do śledzenia pochodzenia towarów w łańcuchu dostaw.
Identyfikator Zastosowania IZ (Application Identifier) uniklany w skali świata wyróżnik danych, skanowanych z kodu kreskowego
GS1-128, istotny dla systemu WMS dla rozróżniania danych zapisanych w kodzie
kreskowym GS1-128.
Skaner urządzenie służące do odczytywania danych zakodowanych w symbolu kodu
kreskowego; przetwarza informację optyczną (np. wydrukowany kod kreskowy)
na sygnały elektryczne, które następnie są dekodowane i przekazywane do
komputera; jego istotną dla logistyki cechą jest to, że musi być na stałe
połączony z komputerem poprzez kabel sygnałowy; skaner kodów kreskowy może
być też integralnym elementem bezprzewodowego terminala przenośnego.
GS1-128 oznaczenie kodowe o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych
informacji i ich rodzaju. Każda informacja jest w tym oznaczeniu kodowym
poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) jednoznacznie
określającym jej przeznaczenie.
Obszar wyodrębniona fizycznie przestrzeń wydzielona w określonym magazynie, przeznaczona
do przyjmowania, składowania i wydawania opakowań z towarami, posiadająca
unikalny symbol. Fragment magazynu.
Sektor fizyczne miejsce wydzielone w określonym obszarze, przeznaczone do składowania
opakowań z materiałami o określonym przeznaczeniu lub charakterystyce,
posiadające unikalny symbol. Fragment obszaru.
Rząd fizyczny zbiór miejsc magazynowych umieszczonych w kolumnach i na odpowiednich
poziomach. Fragment obszaru lub sektora.
Kolumna fizyczny zbiór miejsc magazynowych umieszczonych na odpowiednich poziomach.
Fragment rzędu
Poziom fizyczny zbiór miejsc magazynowych umieszczonych na jednym poziomie. Fragment
kolumny.
WLAN (Wireless Local Area Network sieć lokalna w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano
bez użycia przewodów.
ERP (Enterprise Resource Planning) rozbudowana pod względem funkcjonalnym kategoria systemów informatycznych,
służących do obsługi przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania nim jako całością,
nieszczególnie zaprojektowana do obsługi magazynowania. Główne obszary
oddziaływania systemów ERP, to zasoby finansowe, kontrolingowe, kadrowe
oraz procesy wytwórcze i sprzedażowe. ERP jest systemem informatycznym
pełniącym na ogół rolę nadrzędną nad systemem WMS, współpracującym z WMS
poprzez specjalnie zaprojektowany interfejs.
WiFi (Wireless Fidelity) zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych.
Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych
na komunikacji radiowej, czyli WLAN.
Paleta homogeniczna zawiera wiele dokładnie identycznych asortymentów.
Paleta heterogeniczna zawiera wiele różnych asortymentów (co najmniej dwa różne).
Oznaczenia kodowe wewnętrzne oznakowanie towarów numerami nieglobalnymi, unikalnymi tylko w granicach
obsługiwanego magazynu. W systemie MASTA numery wewnętrzne są 14-cyfrowe, występują w postaci zbliżonej do numeru GTIN.
FEFO (First Expired First Output) zasada polegająca na wydawaniu w pierwszej kolejności artykułów o najkrótszej
dacie przydatności do spożycia.
FIFO (First Input First Output zasada polegająca na wydawaniu w pierwszej kolejności artykułów najstarszych (tych, które najwcześniej znalazły się w magazynie).
CSV (Comma Separated Values) wartości rozdzielone przecinkiem; format przechowywania danych w plikach tekstowych.